Rezultatele proiectului

Raport implementare EV – format PDF

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1:Educaţie şi formare în spijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţi bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.1.: Acces la educaţie şi formare profesională initială de calitate

Cod Contract: POSDRU/190/1.1/156935

RAPORT IMPLEMENTARE PROIECT ”Educație pentru viață – EV”

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea și evaluarea  de competențe cheie și profesionale pentru 15100 elevi prin asigurarea accesului la educație de calitate și programe educative vizând dezvoltarea abilităților personale și îmbunătățirea performanțelor școlare, în contextul dezvoltării durabile a unei societății deschise si incluzive bazată pe cunoaștere și progres tehnologic.

 

Prin obiectivul general, proiectul a urmărit:

  • Activități integrate pentru dezvoltarea competențelor cheie și profesionale ale elevilor din grupul țintă prin includerea acestora în programe educative pentru care manifestă interes și aptitudini, finalizate prin concursuri școlare  tematice
  • Activităţi de consiliere și orientare pentru creşterea accesului şi participării a 5200 elevi la educație și formare in vederea creșterii performanțelor școlare

 

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere în scopul creșterii participării elevilor la educație și îmbunătățirea performanțelor școlare și pentru identificarea secțiunii de concurs adecvată rutei profesionale și aptitudinilor personale;

 

  1. Elaborarea și implementarea unui program educativ integrat de dezvoltare și evaluare a competențelor cheie și profesionale ale elevilor, dezvoltarea abilităților personale ( TIC, educație civică, cultură antreprenorială, educație tehnologică de specialitate, cetățenie activă, pictură, desen,diversitate, dezvoltare durabilă) în cadrul a 7 centre zonale de activități;

 

  1. Înființarea și dezvoltarea unei rețele parteneriale sustenabile pentru îmbunătățirea educației și formării profesionale inițiale, facilitarea învăţării reciproce şi a schimbului de bune practici ca si promovării principiilor dezvoltării durabile, cu accent pe problemele de mediu.

Grup ţintă:

Grup ţintă Valoare prognozată Valoare realizată

 

  Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Elevi (învăţământ preuniversitar) 15100            7540         7560

 

Indicatori atinşi:

Indicatori Valoare prognozată Valoare realizată

 

Indicatori de realizare imediată (output)    
Numărul unităţilor şcolare sprijinite 51 57
Număr de persoane care beneficiază de servicii de orientare/consiliere – învăţământ preuniversitar  

5200

 

5257

Număr de participanţi la alte servicii de educaţie (educaţie extracurriculară, TIC, pilotări de

servicii noi etc.) învăţământ

preuniversitar

 

15100

 

15100

Indicatori de rezultat    
Ponderea elevilor care şi-au

îmbunătăţit performanţele şcolare ca urmare a serviciilor de

orientare/ consiliere învăţământ

preuniversitar (%)

75 91,99

 

Rezultate obținute

 

Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri
A1 Managementul proiectului
A1.1 Activitati de planificare, gestiune a proiectului, monitorizare si evaluare a implementarii organizarea eficientă a echipei, asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţilor proiectului, monitorizarea activităţilor în vederea atingerii indicatorilor, 1 plan de implementare (impreuna cu detalierile lunare),  procedura selectie experti, procedura de comunicare, procedura de monitorizare şi raportare, rapoarte lunare de activitate ale expertilor, fise de pontaj, rapoarte de monitorizare pe activitati, rapoarte lunare de monitorizare si evaluare,  3 rapoarte tehnico- financiare intocmite, 10 minute de sedinte intocmite,procedura de arhivare, procedura de selecţie a grupului ţintă, procedura de desfăşurare concursuri, procedura acordare subventii/premii, proceduri impuse de implementarea proiectului -plan lunar  detaliat de implementare a proiectului;

-1 raport de monitorizare pe activităţi luna septembrie

-1 raport de monitorizare şi evaluare a atingerii indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor pentru luna septembrie;

-6 contracte de muncă şi fişe de post aferente echipa management;

– 6 dosare personale ale persoanleor din echipa de management

-procedura de organizare  şi funcţionare a echipei de management şi implementare

-procedura de selecţie a experţilor pe termen scurt

-3 rapoarte privind selecţia experţilor pe termen scurt

-procedura de comunicare

-procedura de monitorizare şi raportare

3  rapoarte lunare individuale;

-6  fişe individuale de pontaj

-1 raport de validare a RAI-urilor

-agenda de lucru, minute ale întâlnirilor, liste de prezenţă pentru întâlnirile de lucru – 2 întâlniri

-plan operaţional pentru realizarea şi depunerea cererii de rambursare nr.1

-raport tehnico- financiar intermediar nr.1

-2 planuri lunare detaliate de implementare a proiectului – octombrie și noiembrie;

-1 raport de monitorizare pe activităţi luna octombrie

-1 raport de monitorizare şi evaluare a atingerii indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor pentru luna octombrie;

-353 contracte de muncă şi fişe de post aferente;

-353 dosare personale ale persoanleor din echipa de management

-procedura de selecție a grupului țintă

-procedura de desfășurare a concursurilor

-procedura de acordarea premiilor pentru membrii grupului țintă

-77  rapoarte lunare individuale pentru luna octombrie;

-79  fişe individuale de pontajluna octombrie

-agenda de lucru, minute ale întâlnirilor, liste de prezenţă pentru întâlnirile de lucru – 4 întâlniri

-plan operaţional pentru realizarea şi depunerea cererii de rambursare nr.2

-raport tehnico- financiar intermediar nr.2

-notificarea nr. 1

-plan operațional  pentru desfășurarea conferinței de lansare

 

100 %  

realizat/

finalizată

 

– 1 plan  lunar detaliat de implementare a proiectului – decembrie;

– 2 rapoarte de monitorizare pe activităţi lunile  noiembrie și decembrie ;

– 2 rapoarte de monitorizare şi evaluare a atingerii indicatorilor/rezultatelor/obiectivelor pentru lunile  noiembrie și decembrie;

– procedura de acordarea premiilor pentru membrii grupului țintă

– portofolii concursuri locale și zonale la nivelul celor 7 centre de activitate

– documente desfășurare excursie

– note de  fundamentare pentru acordarea premiilor de participare și performanță

– 332  rapoarte lunare individuale pentru luna noiembrie;

– 336  fişe individuale de pontaj luna noiembrie

– 48  rapoarte lunare individuale pentru luna decembrie

– 59  fişe individuale de pontaj luna decembrie

– agenda de lucru, minute ale întâlnirilor, liste de prezenţă pentru întâlnirile de lucru – 4 întâlniri

– plan operaţional pentru realizarea şi depunerea cererii de rambursare nr.3

– raport tehnico- financiar intermediar nr.3

– plan operațional  pentru desfășurarea conferinței de final

 

 
A1.2 Activitati de secretariat, contabilitate, achizitii in perioada documente financiar contabile pentru cereri de rambursare, 1 plan de achizitii, documentatii de achizitii, contracte de achizitii, 1 sediu de proiect functional  

– registru de intrări – ieşiri;

– plan de achiziţii la nivelul proiectului

– dosar achiziţie expert contabil

– dosar achiziţie auditor financiar

ştampile proiect

-dosar achizitie servicii de editare si tiparire materiale publicitare-

-dosar achiziţie servicii de realizare site proiect

-dosar achiziţie servicii organizare evenimente-servicii catering pentru conferinta de lansare a proiectului

-dosar achiziţie echipamente IT

-dosar achiziţie materiale consumabile- papetarie si birotica

– dosar achiziţie materiale consumabile-toner pentru iprimante si copiator

– dosar achiziţie mobilier 

– dosar achiziţie servicii catering-pachete hrana pentru participantii la concursuri

– dosar achiziţie organizare evenimente-excursie tematica

– dosar achiziţie servicii promovare in presa

dosar achiziţie servicii organizare evenimente-servicii catering pentru conferinta de finalizare a proiectului

-documente plată salarii septembrie – decembrie

-documente plată pentru achizițiile realizate

documente plată premii participare și performanță

– documente scanate CR 2 și CR 3

 

100 %  

realizat/finalizată

 

A1.3 Audit si expertiza contabila 3 rapoarte de audit,3 cereri de rambursare depuse -raportul de audit pentru CR 2

-cererea de rambursare verificată și certificată financiarâ

-CR 1 depusă –valoare 0 lei

-CR 2

raportul de audit pentru CR 3

-CR 3

 

100 %  

realizat/finalizată

 

A2. Informare si publicitate
A2.1 Organizarea si desfasurarea conferintei de presa privind lansarea proiectului, realizarea unui comunicat de presa 1 conferinta lansare, 50 participanti eveniment informati cu privire la proiect, obiectivele, activitatile si

rezultatele acestuia , mapa conferintei

de lansare, comunicat de presa

 

 – semnătura electronică a proiectului

-agenda conferinței

-prezentări ppt pentru descrierea activităților proiectului și a rezultatelor preconizate

-anunț de presă

-mape cuprinzând materiale de publicitate proiect

-lista de prezență conferința de lansare

-mapa de presă

 

100 %  

realizat/finalizată

 

A2.2 Acțiuni de promovare a proiectului; conceperea si realizarea materialelor de informare privind proiectul si oportunitatile oferite prin proiect (site,brosuri, pliante, mape, afise, etc.) materiale publicitare – anunţuri de presă (3 buc.), banner 4.5 x 1.5 m (8 buc.), rollup 1x2m (8 buc.), afise (6o buc.), placheta promovare (60 buc.), mape de prezentare plic A4 personalizate (400 buc.), block notes (400 buc.), stickuri inscriptionate (400 buc.), pixuri inscriptionate (400 buc.), etichete autocolante personalizate A6 (1000 buc.), CD prezentare proiect (400 buc.), brosuri (400 buc), pliante (16000 buc) – semnătura proiectului

-pliant de prezentare a proiectului

-broșură de prezentare a proiectului

-logo proiect

-afișe sedii proiect

-macheta banner, plachetă şi roll-up

-lista distribuire materiale conferinţă

– plan distribuire materiale publicitare

– comunicat de presă

– lista distribuire materiale conferinţă

 

100 %  

realizat/finalizată

 

A2.3 Realizarea si dezvoltarea paginii web a proiectului – conceptie, realizare, actualizare, implementare facilitati site proiect (pagina web) updatat si functional permanent – cuprins site

-raport privind cuprins site

 

 

100 %  

realizat/finalizată

 

A.2.4. Organizarea si desfasurarea conferintei de presa privind finalizarea proiectului, realizarea unui comunicat de presa

 

1 conferinta de final, 50 participanti informati cu privire la finalizarea proiectului, rezultateleobtinute si indicatorii atinsi in cadrul acestuia, mapa conferintei, comunicat de presa -agenda conferinței

– prezentări ppt cu rezultatele obținute

– anunț de presă

– mape cuprinzând materiale de publicitate proiect

– lista de prezență conferința de finalizare

 

100 %  

realizat/finalizată

 

A3. Desfășurarea activităților integrate la nivelul grupului țintă
A.3.1. Selectia grupului tinta participant la activități 15100 dosare de grup tinta – elevi, conform grupului țintă eligibil pentru cererea de propuneri de proiecte  – formular grup ţintă

o     – dosar înscriere – conţinut

o     – raport selecţie responsabili grup ţintă, expert monitorizare grup ţintă

-15100 formulare grup ţintă completate

-15100 dosare de grup țintă

-centralizator formulare grup țintă  

-Anexa 7 Registrul grupului țintă

 

100 %  

realizat/finalizată

 

A.3.2. Activități de orientare și consiliere școlară pentru grupul țintă 5200 elevi consiliați, 2100 ore orientare si consiliere individuala , 5200 dosare de consiliere particularizate -raport privind selecţia experţilor 

-metodologia de orientare și consiliere

-întâlnirea de lucru din 22.10.2015

-materiale pentru activitatea de orientare și consiliere

-liste de prezență la activitatea de orientare și consiliere, lunile octombrie-decembrie

– fișe  de lucru completate – dosare de consiliere pentru 5257 elevi

– fișe de lucru pentru verificarea îndeplinirii indicatorului de rezultat

– centralizatoare realizare indicator

 

100 %  

realizat/finalizată

 

A.3.3. Activități în cadrul programului educativ integrat de dezvoltare a competențelor cheie și profesionale ale elevilor, dezvoltarea abilităților personale
3.3.1. Stabilirea concursurilor ce se vor desfășura la nivelul fiecărei zone din județ în funcție de opțiunile exprimate de membrii grupului țintă 15100 fișe de înscriere a elevilor la concursuri,  lista concursurilor ce se vor organiza la nivelul fiecărui centru zonal de activități și a școlilor arondate acestora – fişa de înscriere

-15100 fişe de înscriere

-lista concursurilor ce se vor desfășura

 

100 %  

realizat/finalizată

 

3.3.2. Realizarea programelor si a suporturilor de curs pentru modulele specifice de formare privind egalitatea de gen, egalitatea de șansă, nediscriminarea și respectul diversitatii programa şi suport de curs pentru modulele specifice de formare privind egalitatea de gen, egalitatea de șansă, nediscriminarea și respectul diversitatii – raport procedură selecţie experţi

-programă/suport de curs pentru modulele specifice egalității de gen, egalitatea de șansă, nediscriminarea și respectul diversitatii

-fișe de lucru: diferența de gen, discriminare, discriminarea persoanelor cu dizabilități, iubirea prin fapte-discriminare, rasismul, sănătate mintală, stereotipuri, educația incluzivă, drepturi și responsabilități

 

100 %  

realizat/finalizată

 

3.3.3 Derularea sesiunilor de formare pentru modulele specifice

 

sesiuni formare privind egalitatea de gen, egalitatea de șansă, nediscriminarea și respectul diversitatii (56 grupe – 10 ore/sesiune -grafic/program  curs pentru modulele specifice egalității de gen, egalitatea de șansă, nediscriminarea și respectul diversitatii

-fișe de lucru completate: diferența de gen, discriminare, discriminarea persoanelor cu dizabilități, iubirea prin fapte-discriminare, rasismul, sănătate mintală, stereotipuri, educația incluzivă, drepturi și responsabilități

-liste de prezență

 

100 %  

realizat/finalizată

 

3.3.4. Elaborarea programei pentru desfășurarea concursurilor pe diverse teme

 

programe de concurs specifice pentru concursurile ce se vor derula,

particularizate pentru fiecare nivel de studiu (primar, gimnazial, liceal), subiecte concursuri

-raport selecţie experţi

-programe/suporturi de curs pentru concursuri: educație plastică, educație civică, cultură civică, educație/cultură antreprenorială, educație tehnologică, dezvoltare durabilă-protecția mediului, TIC, concursuri profesionale domeniul tehnic, electric și electronică, mecanică, prelucrarea lemnului

-fișe de lucru pentru educație plastică, educație civică, cultură civică, educație/cultură antreprenorială, educație tehnologică, dezvoltare durabilă-protecția mediului, TIC, concursuri profesionale domeniul tehnic, electric și electronică, mecanică, prelucrarea lemnului

-subiecte de concurs – 4 variante pentru fiecare disciplină de concurs

 

 

100 %  

realizat/finalizată

 

3.3.5. Desfășurarea sesiunilor de pregătire a elevilor pentru concursuri la nivelul unităților școlare din care provine grupul țintă

 

11 ore pregatire pentru fiecare grupa de elevi, 560 grupe de elevi -275  contracte de muncă pentru experții pe termen scurt

-program de pregătire a elevilor pentru fiecare expert în parte – 11 ore de pregătire pentru fiecare grupă

-liste de prezență pentru grupele de elevi în care sunt cuprinși cei 15100 elevi

-fișe de lucru completate de elevi

 

100 %  

realizat/finalizată

 

3.3.6 Organizarea concursurilor la nivelul fiecărui cetru zonal din judeţ, pe niveluri de studii, premiera elevilor

 

101 concursuri la nivelul centrelor zonale de activități la care participă 15100 elevi, 15100 elevi beneficiari ai premiilor de participare la concurs, 101 dosare de concurs – metodologia de concurs aplicată, 101 premii I , 101 premii II, 101 premii III, 1 excursie elevi premiati -subiecte de concurs

-metodologie de desfășurare concursuri

– 57 portofolii concursuri, etapa locală

– portofolii concursuri, etapa zonală – 102 concursuri

– note de fundamentare pentru acordarea premiilor de participare – 15100 premii

– note de fundamentare pentru acordarea premiilor de performanță – 101 premii I , 101 premii II, 99 premii III

– 1 excursie elevi premiati

 

100 %  

realizat/finalizată

 

A.3.4. Înființarea și dezvoltarea rețelei parteneriale
3.4.1. Înființarea

centrelor zonale de activități; realizarea acordurilor de parteneriat cu

unitățile din care provine grupul țintă

resurse multimedia, 51 unități școlare care participă la realizarea rețelei parteneriale, 51 acorduri de parteneriat 7 acorduri de parteneriat de tipul școală – comunitate 1excursie tematică pentru elevii premiați – conștientizare asupra problemelor de mediu, exemple de bune practici în domeniul protecției mediului și prevenirii poluării – formular de aplicaţie

-52 formulare de aplicaţie completate

-acorduri de parteneriat – 57 unități școlare implicate în derularea proiectului

-7 centre zonale de activități: Colegiul Național ”Traian” Dr. Tr.Severin, Colegiul Tehnic ”Lorin Sălăgean” Dr.Tr.Severin, Liceul Teoretic ”Traian Lalescu”Orșova, Liceul Teoretic ”Dr.V.Gomoiu” Vînju Mare, Liceul Teoretic Cujmir, Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Strehaia, Colegiul Tehnologic ”Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă

– centralizator acorduri de parteneriat – 57 unități școlare implicate în derularea proiectului

100 %  

realizat/finalizată

 

3.4.2.

Dezvoltarea rețelei parteneriale și a parteneriatelor de tipul școală –

comunitate; promovarea și valorificarea rezultatelor proiectului, a

experienței și a bunelor practici

7 acorduri de parteneriat de tipul școală – comunitate 1 excursie tematică pentru elevii premiați – conștientizare asupra problemelor de mediu, exemple de bune practici în domeniul protecției mediului și prevenirii poluării -acord de parteneriat

– 7 acord de parteneriat cu reprezentanți ai comunității

– mapă excursie

 

100 %  

realizat/finalizată

 

 

 

 

 

Manager proiect,                                          Expert monitorizare,                 Asistent manager

Mirela PINTEA – ENEA                                Leontina NITOI                        Alexandra PREDA

 

 

 

Click pentru vizualizare

Plan implementare decembrie

Plan implementare noiembrie

Plan implementare octombrie

Plan implementare septembrie

 

Premii acordate: (click pe link pentru vizualizare)

premii – Baia

premii – Cujmir

premii – SALAGEAN

premii – Traian

premii Strehaia

premii Vinju Mare

premii-Orsova